home wat? visie contact deelnemen

Visie

UITGANGSPUNTEN
- De enorme diversiteit aan culturele identiteiten in de (klas)gemeenschap vormt de vertrekbasis van het project.
- Intercultureel samenleven erkent de culturele verschillen en waarden van elke mens, maar gaat tegelijk uit van een niet-onderhandelbaar kader van universele waarden.
- Verbondenheid. De schoolcultuur wordt succesvol op voorwaarde dat ze gedeeld wordt door alle betrokkenen: directie, leerkrachten, ouders en kinderen.
Centraal staat het 'wij-gevoel': iedereen maakt deel uit van déze school, met déze waarden, normen, gewoontes en activiteiten.
- Aangezien elke school anders is, kan het project gedeeltelijk aangepast worden aan de noden van de school en de klas.

DOELEN
- Leerlingen ervaren dat iedere mens waarneemt, denkt, voelt en handelt vanuit een gemeenschappelijk cultureel referentiekader dat verschilt van gezin tot gezin.
Door samen te werken in een creatieve context krijgen ze een succeservaring die hen aanmoedigt om intercultureel samen te werken, te spelen en te leven.
- Parallel bouwen leerkrachten en directies aan een onderbouwde visie en een gedeelde, verbindende schoolcultuur.
Het schoolteam ontwikkelt handvaten om met vele snel veranderende dilemma’s om te gaan vanuit een gedeelde visie, die enerzijds vaste waarden uitdraagt, en anderzijds flexibel (nieuwe) antwoorden op veranderingen mogelijk maakt.
- (Groot)ouders delen op het slotfeest de positieve succeservaring van hun (klein)kinderen en maken deel uit van de verbindende schoolgemeenschap.
- Onderwijsleerdoelen
* Werkelijkheidsonderricht – diversiteit
* Sociale vaardigheden
* Leren leren
* Creativiteit exploreren
* Taalstimulering en leren in een meertalige context

UITDAGINGEN voor de kinderen / hun families:
- Het welbevinden en de motivatie van alle kinderen
- Verbindend leren samenleven binnen de context van de school
- Racisme bestrijden
- Betrekken van de ouders/familie

voor het schoolteam:
- Superdiversiteit uitdragen als een meerwaarde
- Werken met concreet lesmateriaal dat eenvoudig te gebruiken en flexibel is
- Lange termijnaanpak om tot een algemeen aanvaarde schoolvisie en reglement te komen

voor de Warande en Kunst in Zicht:
- Kunstenaars en kunstdocenten, al dan niet met een migratieachtergrond, worden positieve rolmodellen in het verbindend samenleven.
- Interculturele creaties tonen door middel van krachtige thema’s, esthetiek en emoties, hoe mensen in het leven kunnen staan. Dit verhoogt het begrip voor andere manieren van leven en toont hoe mensen verbindend samenwerken.
- Cultuurbeleving wordt gedeeld door een cultureel diverse groep deelnemers: dit geeft gelegenheid tot een open, hoopvolle communicatie.

INHOUDELIJK KADER
De Onderwijsraad in Nederland hanteert de basismetafoor van de ajuin voor het omgaan met diversiteit. De cultuurlagen liggen als 'uienschillen' over elkaar heen.
- In de binnenste schil bevinden zich diepliggende veronderstellingen van de leden van de gemeenschap, zoals hun beeld van een ideale wereld en de persoonlijkheid die daarbij hoort. Deze laag is moeilijk van buitenaf te beïnvloeden.
- De tweede schil bestaat uit waarden en normen.
- In de derde schil gaat het om mythen, symbolen en helden, die een reflectie vormen van deze waarden en normen.
- In de vierde en buitenste schil bevinden zich gewoontes, procedures, en rituelen.
Door in te zoomen op de twee buitenste schillen, kunnen leerkrachten bij leerlingen van buitenaf naar binnen dringen en een sociaal-cultureel bewustmakingsproces op gang trekken waarbij de dieper liggende waarden en normen zichtbaar worden.
Vanuit dialoog kunnen zij werken aan een gedeeld waardenkader dat de basis vormt voor de schoolcultuur. Kinderen leren doorheen verschillen de gelijkenissen zien, en doorheen gelijkenissen de verschillen. Ze ontwikkelen een evenwichtige omgang met beide.